Partner.HostingFirmowy.pl
Logowanie na konto partnera
zapomniałe(a)ś hasła?

O Programie

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego HostingFirmowy.pl.
  2. Organizatorem Programu Partnerskiego jest firma:
   Arena Internet Sp. z o.o.
   ul. Klonowa 55/24, 25-553 Kielce
   NIP: 959-182-15-19, REGON: 260233300, KRS: 0000307420
   Spółka zarejestrowana w: Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy
   Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
   właściciel marki i serwisu HostingFirmowy.pl, zwanym dalej Arena Internet.
  3. Podstawę prawną Programu Partnerskiego HostingFirmowy.pl stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady Programu Partnerskiego HostingFirmowy.pl. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej partner.HostingFirmowy.pl.
  4. Program Partnerski HostingFirmowy.pl, zwany dalej Programem Partnerskim, oznacza program mający na celu polecanie usług świadczonych przez firmę Arena Internet przez partnerów zarejestrowanych w ramach serwisu partner.HostingFirmowy.pl podmiotom nie będącym Klientami HostingFirmowy.pl.
  5. Uczestnik Programu Partnerskiego, zwany dalej Partnerem, to podmiot posiadający aktywne konto w Panelu Partnera HostingFirmowy.pl, polecający usługi świadczone przez Arena Internet zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie Programu Partnerskiego.
  6. Klient Polecony to podmiot, który założył konto w serwisie HostingFirmowy.pl w wyniku bezpośredniego działania Partnera, poprzez skierowanie go na stronę HostingFirmowy.pl za pomocą odpowiedniego linku partnerskiego.
  7. Panel Partnera HostingFirmowy.pl to strona WWW znajdująca się pod adresem http://partner.hostingfirmowy.pl, na której zawarte są wszystkie informację na temat Programu Partnerskiego, wraz z wykazem naliczonych prowizji i wypłat.
  8. HostingFirmowy.pl zwany dalej Serwisem, to internetowa strona WWW, umożliwiająca zamówienie oferowanych przez Arena Internet usług i produktów.
  9. Korzystanie z Programu Partnerskiego HostingFirmowy.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 2. Partnerzy HostingFirmowy.pl
  1. Z zastrzeżeniem pkt II.3 Partnerem może być każdy podmiot, który założy konto w Panelu Partnera
  2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne.
  3. Uczestnikiem Programu Partnerskiego nie może być pracownikiem Arena Internet.
  4. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest bezpłatne.
  5. Założenie konta Partnera jest warunkiem koniecznym do udziału w Programie Partnerskim.
  6. Partner zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w Panelu Partnera. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Partnera nie są prawdziwe, Arena Internet ma prawo usunąć konto Partnera, wraz ze zgromadzonymi prowizjami, oraz odmówić wypłaty prowizji.
  7. Partner zobowiązany jest do przekazania Arena Internet danych umożliwiających wykonanie przez Arena Internet ewidencyjnych obowiązków podatkowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8. Przekazanie danych, o których mowa w pkt II.7 następować będzie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w Panelu Partnera, w momencie sygnalizowanym Partnerowi przy zgłaszaniu wypłaty prowizji, a wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
  9. W przypadku gdy Partner odmawia podania danych wymaganych przepisami obowiązującego prawa, umożliwiających wykonanie przez Arena Internet ewidencyjnych obowiązków podatkowych, Arena Internet odmówi wypłaty prowizji.
  10. W przypadku zmiany danych, Partner zobowiązany jest do ich niezwłocznego uaktualnienia w Panelu Partnera pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane.

 3. Zasady działalności partnera oraz uwarunkowania techniczne
  1. Podstawowym zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży usług i produktów oferowanych w Serwisie, poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonywania zamówień w Serwisie.
  2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta Serwisu, za osobę poleconą przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba weszła do Serwisu w wyniku aktywowania specjalnego hiperłącza (linku) udostępnionego Partnerowi, co pozwoli na przypisanie w bazie Serwisu danego klienta do konkretnego Partnera, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Partnerów korzyści z tytułu udziału w Programie.
  3. Hiperłącze partnerskie może być udostępniane przez Partnerów potencjalnym klientom Serwisu na różne sposoby, byleby nie powodowało to naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też:
   • nie nosiło znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć)
   • nie nosiło znamion przesyłania nie zamówionej informacji handlowej
   • nie naruszało prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane
  4. Hiperłącze może być również umiejscawiane w banerach reklamowych zamieszczanych przez Partnerów na stronach i serwisach WWW, co do których Partnerzy mają właściwe i odpowiednie prawa do zamieszczania tam banerów reklamowych oraz Organizator nie sprzeciwi się zamieszczeniu banera na konkretnych stronach lub serwisach WWW, ze względu na ich tematykę, wygląd, funkcjonalność lub z innych powodów które Organizator uzna, iż nie nadają się do zamieszczenia tam banera reklamującego Serwis lub jego produkty.
  5. Niedozwolone jest stosowanie następujących posunięć:
   • stosowania hiperłącza aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze strony WWW, na której jest ono zamieszczone (chyba, że strona taka nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie)
   • uzależnienia dostępu do usług oferowanych na stronie lub serwisie WWW od, aktywacji hiperłącza zawierającego link partnerski, kliknięcia na baner reklamowy, przejścia do tego serwisu WWW poprzez baner reklamowy, dokonania rejestracji lub zakupu dokonanego w takim serwisie WWW
   • rozsyłania masowej informacji o stronie WWW zawierającej baner reklamowy do użytkowników Internetu (tzw. spamming), korzystając z dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.)
   • podszywania się za firmę Arena Internet lub jej pracowników we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania Arena Internet
   • uruchamiania Serwisów automatycznie w osobnych oknach przy wejściu lub wyjściu ze strony Partnera (popup, popunder, popexit)
  6. Przekierowanie na Serwis powinno być świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone.
  7. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do Serwisu poprzez link Partnera jest zapisanie pliku 'cookie' w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację wizyt w Serwisie danego klienta jako poleconego przez konkretnego Partnera. 'Cookie' może zostać zastąpione przez analogiczny plik innego Partnera (tzw. nadpisanie - w jednym systemie informatycznym może być zapisany tylko jeden plik 'cookie').
  8. Partner otrzymuje prowizję bezpośrednią wtedy, gdy w chwili zakupu w systemie informatycznym danego klienta zapisane jest 'cookie' tego Partnera.
  9. Klient jest przypisywany na stałe danemu Partnerowi wtedy, gdy w momencie dokonania pierwszego zakupu lub rejestracji w Serwisie 'cookie' tego Partnera jest zapisane w systemie informatycznym klienta.
  10. Partner otrzymuje prowizję za każdym razem, gdy klient przypisany mu dokona zamówienia w Serwisie.
  11. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób wchodzących do Serwisu w wyniku działań Partnerów, co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików 'cookies' w tych systemach informatycznych, posługiwanie się informacjami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie Serwisu i inne, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Parterom korzyści w Programie.
  12. Prowizja Partnera może zostać wycofana, w przypadku gdy zdobyty przez Partnera Klient skorzysta z gwarancji i zażąda zwrotu pieniędzy za produkt. W żadnym wypadku nie może doprowadzić to do obciążenia Partnera jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.

 4. Naliczanie prowizji w Programie Partnerskim
  1. Partner otrzymuje prowizje od wskazanych przez Arena Internet usług, zakupionych i opłaconych na pierwszy i każdy kolejny okres abonamentowy przez Klienta Poleconego.
  2. Prowizje zgromadzone w Programie Partnerskim zapisywane są na koncie Partnera w Panelu Partnera.
  3. Warunkiem koniecznym przyznania prowizji jest odnotowanie pełnej wpłaty na rachunku bankowym Arena Internet, za usługi świadczone przez Arena Internet, zamówione przez Klienta Poleconego.
  4. Partner otrzymuje prowizje za przedłużenie zakupionych przez Klienta Poleconego usług na kolejny okres abonamentowy.
  5. Arena Internet w Panelu Partnera informuje o wielkości prowizji otrzymywanych za polecenie wybranych usług świadczonych przez Arena Internet.
  6. Arena Internet ma prawo dowolnie zmieniać wartość prowizji przyznawanych za polecenie wybranych usług, jednocześnie informując o tym Partnerów na stronach internetowych Programu Partnerskiego.
  7. Partner otrzymuje za zakupione przez Klienta Poleconego usługi prowizję, obowiązującą w momencie odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Arena Internet.
  8. Kreacje reklamowe dostępne w Programie Partnerskim nie mogą być umieszczane na stronach internetowych zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem. Partner, który umieści Kreacje Reklamowe na stronach zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem może zostać pozbawiony możliwości dalszego uczestnictwa w Programie Partnerskim, a wszystkie zgromadzone przez Partnera prowizje mogą być anulowane.
  9. Wiadomość reklamowa wysyłana drogą elektroniczną przez Partnera innym podmiotom w związku z usługami świadczonymi przez Arena Internet nie może nosić znamion masowego nadawania niezamówionych przesyłek reklamowych (spamu). Partner, który będzie wysyłał niezamówioną korespondencję reklamową może zostać pozbawiony możliwości dalszego uczestnictwa w Programie Partnerskim, a wszystkie zgromadzone przez Partnera prowizje mogą być anulowane.
  10. Jakiekolwiek działania Partnera mające na celu destabilizację systemu informatycznego obsługującego Program Partnerski są zabronione. Partner, którego działania mogą destabilizować system informatyczny może zostać wykluczony z możliwości dalszego uczestnictwa w Programie Partnerskim, a wszystkie zgromadzone przez Partnera prowizje mogą być anulowane.

 5. Wypłata prowizji w Programie Partnerskim
  1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Partner może żądać od Organizatora wypłacenia środków finansowych wynikających z naliczonych i zaakceptowanych prowizji.
  2. Realizacja wypłaty firmom dokonywana będzie przez Organizatora tylko wtedy, gdy otrzyma on od Partnera fakturę VAT opiewającą na uprzednio ustaloną między stronami i zweryfikowaną kwotę pieniężną, która powinna być przesłana na adres Organizatora listem. Faktura VAT nie może opiewać na termin płatności krótszy niż 14 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe.
  3. Żądanie wypłaty środków pieniężnych powinno być zgłoszone Organizatorowi w odpowiednim do tego miejscu w Panelu Partnera.
  4. Osoby fizyczne mogą zgłaszać żądanie wypłaty środków pieniężnych wynikających z naliczonych i zaakceptowanych prowizji do chwili zgłoszenia żądania, gdy kwota tych środków pieniężnych dorówna lub przekroczy 200zł.
  5. Osoby fizyczne zgłaszające żądanie wypłaty środków pieniężnych, zobowiązane są do podania lub zaktualizowania danych wskazanych przez Organizatora oraz podpisania właściwych umów lub oświadczeń, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez Organizatora ze zobowiązań wobec organów skarbowych, ZUS, itp. Organizator dostarczy Partnerowi niezbędne treści dokumentów, które po uzupełnieniu i podpisaniu przez Partnera winny być odesłane w tradycyjnej formie papierowej na następujący adres Organizatora: Arena Internet Sp. z o.o., 25-553 Kielce, ul. Klonowa 55/24. Zaniechanie dostarczenia podpisanych dokumentów przez Partnera równoznaczne jest z rezygnacją przez Partnera z żądania wypłaty środków pieniężnych.
  6. Środki pieniężne podlegające wypłacie będą pomniejszane o wszelkie te należności, które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przesłanych przez Partnera lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem, co nie będzie rodziło uprawnień Partnera do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

 6. Postanowienia końcowe
  1. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem w przypadku niestosowania się przez Partnera do postanowień Regulaminu jak i decyzji Organizatora zapadłych na podstawie Regulaminu.
  2. Jednostronne zakończenie współpracy z Partnerem z przyczyn przez niego zawinionych, zawsze powoduje anulowanie wszelkich prowizji i innych korzyści przyznanych w wyniku udziału w Programie, w tym również traci on prawo do domagania się wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych.
  3. W przypadku rezygnacji przez Partnera z własnej inicjatywy z udziału w Programie, czego Partner może dokonać w każdej chwili zgłaszając to Organizatorowi, Partner może zażądać wypłaty naliczonych prowizji w Programie Partnerskim, jeśli ich suma wynosi przynajmniej 200zł.
  4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora w okresie późniejszym niż naliczono punkty, iż Partner działał dla zdobywania punktów w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem, zarówno polskim jak i międzynarodowym mogącym mieć zastosowanie w konkretnym przypadku, Organizator uprawniony jest do natychmiastowego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Partnerowi prowizji.
  5. Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania realizacji Programu bez podawania przyczyn.
  6. W przypadku zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem, zobowiązany jest on do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości będących podstawą zawieszenia lub usunięcia hiperłączy oraz wszystkich graficznych i tekstowych elementów promocyjnych ze stron, na których Partner je zamieścił, pod rygorem odmowy wydania korzyści uzyskanych z tytułu udziału w Programie.
  7. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby system informatyczny Serwisu i Programu działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.
  8. Definitywne zakończenie świadczenia usług przez Organizatora, zlikwidowanie Serwisu lub przeniesienie go na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenie realizacji Programu chyba, że co innego zostanie uzgodnione między stronami w danym przypadku.

Kontakt on-line

 Komunikator

Zagubiony?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:
infolinia: 0801 000 865
tel.: 041 344 22 47
gg: 13872021
e-mail: info@hostingfirmowy.pl
czat: rozmowa on-line
Pytania?
Twoje imię: Twój telefon: Twój e-mail: Twoje pytanie: